Joris Broekhoven, Marie Reintjes

 

Photographs and paintings
20-10-2019 - 16-11-2019
Opening: Sunday 20 October between 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

'A state of flux' laat twee unieke artistieke perspectieven zien die een gemeenschappelijke benadering delen: het maken van beelden die het oog behagen, maar toch de gevestigde waarnemingspatronen verstoren en daarbij iets onthullen aan de toeschouwer wat er misschien altijd al was, maar toch verborgen bleef voor de vluchtige blik.
 
Deze dubbeltentoonstelling brengt twee hedendaagse flaneurs samen: Marie Reintjes en Joris Broekhoven vinden beiden hun onderwerpen door door natuurlijke en stedelijke landschappen te dwalen. Ze vinden elkaar in het hebben van een scherp oog voor detail en voor ongewone composities in alledaagse ruimten, waarbij ze vaak gevonden structuren ontleden tot abstracte panelen met kleuren, vormen en patronen.
 
Als klassiek geschoolde schilder ligt de focus van Reintjes stevig op het hoe, niet op het wat. Bij het zoeken naar motieven is ze niet zozeer op zoek naar verhalende inhoud, maar naar interessante constellaties van licht, objecten en materialen die een reeks verschillende stijlen en vormtalen vereisen, variërend van tedere lijnen tot krachtige streken.
 
Toen Reintjes voorstelde haar werken te combineren met die van fotograaf Broekhoven, hadden ze elkaar nog nooit persoonlijk ontmoet. Hoewel ze allebei in Arnhem wonen, kwam ze zijn werk tegen op het sociale mediaplatform Instagram. Broekhoven, die nooit formeel als fotograaf is opgeleid, begon zijn beelden pas twee jaar geleden te uploaden en te delen. Al snel raakte hij verslaafd aan lange omzwervingen, observeerde hij zijn omgeving en ontdekte hij de verborgen schoonheid in de dagelijkse omgeving. Zijn foto's hebben een poëtische kwaliteit, die niet vaak wordt geassocieerd met digitale beeldcultuur.
 
Na verloop van tijd stapte Broekhoven over van het gebruik van de camera van zijn smartphone naar een meer traditionele spiegelreflexcamera. Gezien zijn relatief korte werkperiode toont hij een opmerkelijke evolutie als kunstenaar, zich geleidelijk bewegend van een minimalistische, abstracte benadering naar rijkere, meer dynamische composities.
 
Reintjes gebruikt nog steeds haar telefoon om vluchtige indrukken vast te leggen, die ze later meeneemt naar de studio. Zelfopgelegde regels bevragen, nieuwe onderwerpen zoeken en nieuwe materialen en technieken uitproberen zijn van wezenlijk belang voor haar schilderkunstige praktijk. Hoewel in haar werk haar affiniteit met de visuele vocabulaire van de romantiek tot uiting kwam in het maken van vooral landschappen, bevatten recentere schilderijen van Reintjes soms ook mensen en gebruikt ze nu ook foto’s die ze niet altijd zelf heeft gemaakt. Het speuren in de fotoalbums van haar familie heeft een extra onderzoekslaag toegevoegd aan de relatie van snapshot beelden tot vakkundig gemaakte schilderijen.
 
Naast de bijzondere werken die worden tentoongesteld, plaatst 'A state of flux' zich ook op het kruispunt van de traditionele en digitale manieren van hedendaagse kunst maken. In plaats van een verouderde hiërarchie bloot te leggen, bewijzen Reintjes en Broekhoven dat het combineren van beide media waardevolle synergieën kan opleveren.

 

 

 

'A state of flux' presents two unique artistic perspectives, that share a common approach: to create imagery that pleases the eye, yet disrupts established patterns of perception, revealing something to the onlooker that was perhaps always there, yet remained hidden to the superficial glance
 
This double exhibition brings together two modern-day flâneurs: Marie Reintjes and Joris Broekhoven both find their subjects by aimlessly roaming through natural and urban landscapes. They are united by a keen eye for detail, finding unusual compositions within ordinary spaces, often disassembling found structures into abstract panels of colour, shapes and patterns.
 
A classically trained painter, Reintjes’ focus lies firmly on the how, not the what. When hunting for motifs, she isn’t looking so much for narrative content, as for interesting constellations of light, objects and materials that call for a set of different styles, distinct languages of painting, ranging from tender lines to bold strokes.
 
When Reintjes suggested pairing her works with those of photographer Broekhoven, they had never met in person. Though they both lived in Arnhem, she came across his work on the social media platform Instagram. Broekhoven, who was never formally trained as a photographer, began uploading and sharing his images only two years ago. Soon he became hooked on undertaking long wanderings, observing his surrounding and uncovering the concealed beauty in the everyday environment. His photos have a poetic quality, that isn’t often associated with digital image culture.
 
Over time, Broekhoven graduated from using the camera of his smartphone to a more traditional single-lens reflex camera. Given his relatively short creation period, he shows a remarkable evolution as an artist, gradually moving away from a minimalistic, abstract approach to richer, more dynamic compositions.
 
Reintjes still uses her phone to capture fleeting impressions, that she later takes with her to the studio. Questioning self-imposed rules, searching for new subject matter and trying out new materials and techniques are substantial to her painterly practice. While her affinity to the visual vocabulary of romanticism had resulted in realizing mainly natural scenes in her earlier work, Reintjes more recent paintings include people as well as photographic templates that she didn’t create herself. Searching through her family’s photo albums has added a further layer of contemplation on the relationship of snapped-up images to skilfully crafted paintings.
 
In addition to the outstanding works on display, 'A state of flux' also positions itself at the intersection of traditional and digital modes of creating contemporary art. Instead of opening up an antiquated hierarchy, Reintjes and Broekhoven prove that combining both medial approaches can generate valuable synergies.

 

Cluttered
2018
archival print / dibond (3)
40 cm x 56 cm
available
Broken
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Lines
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Corner
2018
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Parasol
2018
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Busstop
2018
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Poppy
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Curve
2018
archival print / dibond (3)
40 cm x 56 cm
available
Snow field
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Warped
2018
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Leaves
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Yellow Line
2019
archival print / dibond (3)
56 cm x 40 cm
available
Two
2017
acrylic / cotton
24 cm x 30 cm
available
Gaspeldoorn
2019
acrylic and acrylic marker / lin
85 cm x 75 cm
Split
2017
acrylic / cotton
18 cm x 24 cm
available
Fireworks
2012
acrylic / cotton
24 cm x 30 cm
available
Lamp
2019
acrylic / cotton
35 cm x 30 cm
available
Twee vazen
2018
acrylic and charcoal / cotton
30 cm x 25 cm
Radiator
2018
acrylic / cotton
13 cm x 18 cm
Disappearer
2018
acrylic / linen
40 cm x 50 cm
available
Farm
2019
acrylic and acrylic marker / lin
40 cm x 30 cm
Curtain II
2017
acrylic and spraypaint / cotton
24 cm x 18 cm
Holiday
2019
acrylic and acrylic marker / cot
18 cm x 13 cm
available
Untitled
2019
acrylic / cotton
40 cm x 40 cm
available
Bad weather
2017
acrylic / cotton
24x18cm
Park
2019
acrylic / cotton
65 cm x 50 cm