Koen Taselaar

 

Tapestries and drawings
06-06-2021 - 10-07-2021
Opening: Sunday 6 June between 15:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

HOW TO HAVE YOUR PIECHART AND EAT IT TOO 2021, 270 cm x 170 cm
 
Deze omheinde tuin lijkt nog het meest op een millefleurs tapijt uit de middeleeuwen, maar het is een moderne samenleving met een levensgroot dilemma. Onlangs is hier namelijk een mysterieus object opgedoken en nu tjilpt, snatert en kleppert iedereen door elkaar.
 
Midden in de tuin, op de bovenste verdieping van het zeshoekige gebouwtje, zijn drie fantasievogels aan het discussiëren. Hun ‘onderwerp’, een veelkleurige taart met brandende kaarsjes erop, wordt op de onderste verdieping door drie andere fantasievogels bewaakt. Maar is dit wel een echte taart? De titel heeft het over een taartdiagram, misschien wel een statistische weergave van de verdeeldheid onder vogels.
 
 
THE TIPLESS ICEBERG 2021, 260 cm x 165 cm
 
Een ijsberg als een kristal met vele facetten is in het water verzonken. Hij rust nu op de zeebodem tussen helder gekleurde waterplanten en zeedieren. Verschillende soorten vissen zwemmen er rond, naast zeeslangen en fantasie-zeesterren.
 
Het is een vredige wereld, waarin de ijsberg is ondergedoken en dat is niet voor niets. Hier kan niemand van hem zeggen dat hij slechts de top van een ijsberg is, dus dat onder die top die uit het water steekt, nog veel verborgen gevaar en ellende schuilgaat, zoals bij een echte ijsberg. Daar moet je altijd op je hoede voor zijn, om niet tegen het onzichtbare stuk ijs te pletter te varen. Stilgezet in het weefsel van dit wandtapijt, zal dit grote ijskristal zijn facetten en verfijnde kleuren behouden en naar Utopia blijven verwijzen, waar het in de fantasie goed toeven is.
 
 
ALL NEEDLES NO HAY 2021, 260 cm x 165 cm
 
Deze compositie van enigszins onregelmatige, geometrische vormen doet aan de vroege abstracte werken van Wassilyi Kandinsky denken. Daarin gebruikte de schilder bijna herkenbare elementen om beschouwers het schilderij in te loodsen en paste hij vorm- en kleurritmes toe om bewegingen en klanken te suggereren. Iets dergelijks gebeurt ook in dit wandtapijt.
 
Venijnige staken met vele stekels groeien over de oppervlakte van dit tapijt. Ze doorboren elkaar en vormen een onregelmatig raster, waarin gekleurde bollen op en neer lijken te dansen. Soms balanceren ze op de stekels, maar ze worden ook regelmatig opgespiest. Als de stekels te dichtbij komen, kunnen de bollen gebruik maken van hun afweermechanismen. Ze smelten dan tot amoeben samen of openen zich als bloemknoppen om de stekels in te sluiten.
 
THE NEVER-ENDING QUESTION OF WHAT CAME BEFORE THE CATHOUSE OR THE ARCHITECT 2021, 240 cm x 360 cm
 
Op het enorme, geelgroen betegelde plein kun je naar heerlijke luchtjes snuffelen en in postmoderne kattenhuizen schuilen. Er zijn trappen om lekker op en af te rennen en ook hoge uitkijkposten om het
terrein te overzien. De avant-gardekat beklimt de ‘oneindige zuil’van Brancusi en de klassieke kat zal voor een gecanneleerde zuil kiezen.
 
Het werk van de architect Aldo Rossi bood de inspiratie voor deze uitgestrekte, ‘yellow brick’ stad. Maar het was de huiskat, Makreel genoemd, die aanleiding gaf voor deze zonnige wereld in de vorm van een wandtapijt.
 
 
Naast de kleden worden we in de tentoonstelling Rollable Ramblings ook nog eens op een aantal tekeningen getrakteerd, die als uitgangspunt dienden voor Taselaars tapijten.
 
Met dank aan Katalin Herzog voor de tekstfragmenten die uit het binnenkort te verschijnen boek Rollable Ramblings stammen.

 

 

Koen Taselaar makes quirky drawings, ceramics and fascinating tapestries. These woven narratives, clearly contemporary, also bring in to mind the history of tapestry art. Taselaar is known for being an avid draughtsman who intertwines letters, images and patterns into dizzyingly packed drawings. How did he go from these drawings to the tapestries?
He likes to mix manual and digital techniques to renew his work. In 2018 he was asked by the Textile Museum in Tilburg to contribute to the exhibition ‘Bauhaus & Modern Textiles in the Netherlands’.
Connected with this museum is an experimental workshop, the TextielLab, where artists, with the help of technicians, can realise their designs in textiles.
Taselaar explored the TextielLab’s extensive technical possibilities to opt for a computer-controlled Jacquard loom. He then immersed himself in learning to design for and weave with such an intricate machine, which required him to drastically adapt his usual playful process of working. However, because he feels perfectly at home at the interface of art and design, this commission suited him.
By the time the almost nine-metre-long Bauhaus tapestry rolled off the loom, he had acquired a taste for it. Now, he also wanted to make tapestries that had a direct link with his other work; an intention that has so far yielded sixteen different tapestries. Four new tapestries are on display in Rollable Ramblings at Cokkie Snoei.
 
HOW TO HAVE YOUR PIECHART AND EAT IT TOO 2021, 270 cm x 170 cm
This enclosed garden most resembles a millefleur tapestry from the Middle Ages, yet it is a modern society with a life-size dilemma. For a mysterious object has recently surfaced here and now everyone is twittering, chattering, and clattering away.
In the middle of the garden, on the top floor of the hexagonal building, three imaginary birds are discussing. Their ‘subject’, a multicoloured cake topped with burning candles, is guarded by three other imaginary birds on the bottom floor. But is this a real cake? The title speaks of a pie chart, perhaps a statistical representation of the discord amongst birds.
 
THE TIPLESS ICEBERG 2021, 260 cm x 165 cm
An iceberg like a multifaceted crystal has sunk into the water. It now rests on the seabed amongst brightly coloured aquatic plants and sea creatures. Different species of fish swim around, alongside sea snakes and imaginary starfish.
It is a beautiful and peaceful world where the iceberg has gone into hiding, and for good reason. Here no one can argue that he is merely the tip of an iceberg; implying that underneath that tip jutting out of the water there is still much hidden danger and misery, as with a real iceberg. There you must always be on your guard, lest you crash into the invisible chuck of ice. Frozen in the weave of this tapestry, the large ice crystal will retain its facets and refined colours while continuing to refer to Utopia, where all is good in the land of imagination.
 
ALL NEEDLES NO HAY 2021, 260 cm x 165 cm
This composition of slightly irregular, geometric shapes is reminiscent of Wassily Kandinsky’s early abstract works. Therein the painter used elements that are almost recognisable to guide viewers into the painting, and applied rhythms of form and colour to suggest movements and sounds. Something similar is also happening in this tapestry.
Vicious stakes sprouting a multitude of spines grow across the surface of this tapestry. They pierce each other and form an irregular grid, in which coloured spheres seem to dance up and down. Sometimes they balance on the spines, but they are also regularly skewered. If the spines come too close, the spheres can deploy their defence mechanisms. They will then fuse into amoebas or open as flower buds to enclose the spines. 
 
THE NEVER-ENDING QUESTION OF WHAT CAME BEFORE THE CATHOUSE OR THE ARCHITECT 2021, 240 cm x 360 cm
On the huge, yellow-green paved square you can sniff out wonderful scents and shelter in post-modern cat houses. There are stairs to run up and down, and high lookout posts to inspect the grounds. The avant-garde cat will climb Brancusi’s ‘Endless Column’ and the classic cat will opt for a fluted column.
The work of the architect Aldo Rossi was the inspiration for this elongated yellow brick town, but it was the house cat, called Mackerel, that gave rise to this sunny world in the shape of a tapestry.   
 
In addition to the tapestries, we are also treated to a number of drawings in the Rollable Ramblings exhibition, which served as a starting point for Taselaar’s wall hangings.
 
Thanks to Katalin Herzog for the text excerpts from the upcoming book Rollable Ramblings
 
 
 
 

 

Rollable Ramblings
2021
Video
The Never-Ending Question Of What Came Before The Cat House Or The Architect
2021
Jacquard Weave ((1/3 (ed. 3 + 1 A. P.)))
250 cm x 350 cm
available
All Needle No Hay
2021
Jacquard Weave (1/3 (ed. 3 + 1 A. P.))
260 cm x 165 cm
available
The Tipless Iceberg
2021
Jacquard weave (1/3 (ed. 3 + 1 A. P.))
260 cm x 165 cm
available
How To Have Your Piechart And Eat It Too
2021
Jacquard weave (1/3 (ed. 3 + 1 A. P.))
270 cm x 170 cm
available
Also Rossi
2021
ink on paper
44 cm x 32 cm
available
All Needles All Hay
2021
pencil/paper
42 cm x 30 cm
Pre Piechart
2021
ink/paper
30 cm x 21 cm
available
Pre Purple
2020
pencil/paper
30 cm x 42 cm
available
Purple snailspace
2020
pencil/paper
42 x 30 cm
Well Meaning Snakepit
2020
pencil on paper
42 cm x 30 cm