Eveline Visser

 

27-11-2022 - 24-12-2022
Opening: Sunday 27 November between 16:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

 

DEPARTURE by Eveline Visser must be understood as the completion of a circle: Cokkie Snoei's gallery is closing its doors after 33 years. The opening exhibition in April 1989 showed works by Eveline as well.

Norbert Bisky

 

Paintings and works on paper
02-10-2022 - 05-11-2022
Opening: Sunday 2 October between 17:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

 

For his last show in the gallery’s intimate and magnificent rooms, Bisky takes on a profoundly bourgeois concept, tinged with decidedly kinky undertones. The title KURPARK evokes imaginations of an open-air space offering comfort, rest and healing.

Gijs Frieling, Maike Hemmers, Joost Krijnen, Ingrid Kruit, Studio Ossidiana, Panamarenko Panamarenko, Koen Taselaar

 

28-08-2022 - 25-09-2022
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

'Pratende papegaaien lezen niet'. Met werk van Gijs Frieling, Maike Hemmers, Joost Krijnen, Ingrid Kruit, Studio Ossidiana, Panamarenko en Koen Taselaar

Umar Rashid (Frohawk Two Feathers)

 

Paintings
15-05-2022 - 18-06-2022
Opening: 15 May between 16:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

 

De derde tentoonstelling (van de in totaal 6 presentaties) van ‘Ancien Regime Change’ richt zich op de revolutionaire strijd van de Nederlandse koloniën aan het einde van de dominantie van de handelsmaatschappijen, V.O.C. (Vereenigde Oostindische Compagnie) en G.W.C (Geoctroyeerde West-Indische Compagnie) respectievelijk in 1602 en 1621.

Heike Kati Barath, Larissa Esvelt, Florian Hetz, Pieter Hugo, Paul Klemann, Sal Salandra, Koes Staassen

 

27-03-2022 - 24-04-2022
Opening: Sunday 27 March between 16:00 and 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Beautiful Indiscretions. Een groepstentoonstelling over het onbeschaamd indiscrete, bij elkaar gebracht door Koes en Cokkie.
 
Iedereen kent momenten waarop we discreet moesten zijn; situaties waarin we niet zo direct of onbeschaamd konden zijn als we wilden, waarin we ons misschien wel anders voelden dan de wereld om ons heen. ‘Beautiful Indiscretions’ brengt een internationale groep kunstenaars samen wiens werk gaat over het zich op een vreugdevolle manier uitspreken over onderwerpen die voorheen vaak onbesproken bleven.
 
De tentoongestelde werken zijn hoogst persoonlijke reflecties op onderwerpen als identiteit, seksualiteit en religie, terwijl de strenge regels van de mainstream maatschappij worden weerlegd. Elke kunstenaar slaagt erin niet enkel te  confronteren, maar de toeschouwer juist ook te verleiden om zich te verhouden tot datgeen wat vaak als indiscreet bestempeld wordt.
 
De deelnemende kunstenaars zijn:
 
Op het moment dat we voor het eerst worden geconfronteerd met de figuren op Heike Kati Barath’s schilderijen, valt ons meteen op hoe grappig en vrolijk ze zijn. Echter, als we langer kijken, zien we door de felle kleuren en speelse kwaststreken heen, onderliggende gemoedstoestanden opkomen; de figuren worden persoonlijkheden met hun eigen angsten en problemen, die graag door ons gekend willen worden.
 
Larissa Esvelt’s levensgrote zachte sculpturen gaan vaak over onze relatie tot datgeen wat we ‘anders’ noemen. Haar vrouwen die achterover hangen zijn op speelse wijze geplaatst, ondersteund door knielbankjes, hun kwetsbaarheid volop in beeld. Vragend van de toeschouwer ze op een zachte en empathische manier te benaderen.
 
De Berlijnse fotograaf Florian Hetz zet fotografie in als een manier om herinneringen vast te leggen. In zijn AIKO serie, waarvan in de tentoonstelling vier foto’s te zien zijn, combineert hij op speelse wijze foto’s van lichamen met ruimtes. Zijn beeldtaal is hyper gefocust en daarmee meteen herkenbaar.
 
In zijn laatste serie, Solus Vol 1, onderzoekt Pieter Hugo ‘atypische schoonheid en jeugd’ middels kwetsbare portretten van op straat gescoute modellen die allen ideeën over traditionele schoonheid ontwijken. Vreemd, queer, atypisch - Hugo nodigde zijn modellen uit om te poseren zoals ze zijn, recht in de camera kijkend, zodat wij hun zelfverzekerde uniekheid kunnen aanschouwen.
 
In een poging grip te krijgen op de wereld om hem heen tekent Paul Klemann al jaren op accurate wijze zijn dromen. De ongrijpbare en vaak fantastische scenes laten een wijd spectrum aan onderwerpen zien; van het hoogst persoonlijke naar meer maatschappelijk geëngageerde vraagstukken. Voor Klemann zijn zijn dromen een toevluchtsoord, een manier om de onzekere tijden waarin we leven te doorgronden.
 
Voor het eerst te zien in Nederland zijn Sal Salandra’s ‘draad schilderijen’. Borduren was gedurende 40 jaar een vredige hobby maar is in de laatste 5 jaar iets explosievers en seksuelers geworden. Sal’s erotische borduur-schilderijen zijn zoet en kleurrijk, maar provoceren door de combinatie van mythische taferelen en beelden van seksuele subculturen.
 
In Koes Staassen’s zorgvuldige tekeningen zijn we getuige van mysterieuze situaties. We krijgen niet het hele verhaal te zien, enkel een vluchtige blik op de speelse erotische rituelen die hij uitvoert en daarna in zacht grafiet of fel kleurpotlood op papier zet. In een nieuwe video plaatst hij in verschillende lagen zijn eigen lichaam en onderwerpen van zijn verlangen over elkaar, in een poging de grenzen tussen beiden te laten verdwijnen.

 

 

Beautiful Indiscretions. A group show about the unapologetically indiscreet, chosen by Koes and Cokkie.
 
Thinking about discretion we have all known moments in our lives where we had to be discreet; situations where we couldn’t be as forward as we would have wanted, where we might have felt othered by the world around us. ‘Beautiful Indiscretions’ brings together an international group of artists whose work deals with notions of speaking out in a seemingly joyous manner about topics that in the past often remained unseen.
 
The exhibited works deal with highly personal reflections on themes like identity, sexuality and religion while opposing strict norms set by mainstream society. Each artist succeeds in bringing a skillful approach that doesn’t just confront, but seduces the viewer to engage with what often is deemed to be indiscreet.
 
The participating artists are:
 
Heike Kati Barath
When first confronted with the figures in Heike Kati Barath’s paintings we immediately notice their humorous joyous demeanor. When we spend more time looking though, the bright colors and playful brushstrokes give way to underlying states of mind; these figures become personalities with their own anxieties and troubles wanting to be known by us.  
 
Larissa Esvelt
Larissa Esvelt’s life-sized soft sculptures are often concerned with our relationship to those things deemed ‘other’, crossing into territories of both the real and imagined. Her ladies ‘bending over backwards’ are placed playfully, supported by pieces of furniture, their vulnerability on full display beckoning the viewer to approach them in a soft and empathic way.
 
Florian Hetz
Berlin photographer Florian Hetz approaches photography as a means of capturing and creating memories. In his AIKO series, from which 4 photographs are in the exhibition, he playfully juxtaposes photographs of bodies with photographs of intimate rooms. His visual language is hyper-focussed and immediately recognizable.
 
Pieter Hugo
In his latest series, Solus Vol. 1, Pieter Hugo approaches the subject of ‘atypical beauty and youth’ through vulnerable portraits of street-cast models who all elude notions of ‘traditional beauty’. Odd, queer, atypical - Hugo invited the models to come as they are, presenting themselves in a direct and straightforward manner, so we see their uniqueness worn with confidence.
 
Paul Klemann
In order to get a grip on the world around him Paul Klemann has been meticulously drawing his dreams for many years. The incomprehensible and often fantastical scenes cover a wide range of topics; from the deeply personal to broader societal issues. For Klemann his dreams are a refuge, a way to feel out the uncertain times we find ourselves in.
 
Sal Salandra
For the first time on show in the Netherlands are Sal Salandra’s ‘thread paintings’. What used to be a rather peaceful hobby of needlepoint for 40 years, has turned into something definitely more explosive and sexual in the past 5 years. Sal’s erotic thread paintings are sweet and colorful, yet provocative in combining mythical lore with imagery from sexual subcultures.
 
Koes Staassen 
In Koes Staassen’s intricate drawings we bear witness of mysterious situations. We don’t get the full story here, just a glimpse of playfully erotic rituals he carries out and then renders in soft graphite or boldly colored color pencil. In a new video he explores layering subjects of desire over his own body, dissolving clarity and boundaries between.

Keetje Mans, Marie Reintjes

 

Paintings and drawings
20-02-2022 - 19-03-2022
Opening: Sunday 20 February between 1500 and 1800
Rotterdam, both rooms

 

Cokkie Snoei exposeert het werk van twee kunstenaars die elkaar lijken te vinden in het schemergebied tussen vertrouwdheid en vervreemding. Het werk van Keetje Mans oogt mythologisch; het werk van Marie Reintjes lijkt juist veel alledaagser. Toch delen beiden een zekere dromerigheid die alle ongerijmdheden in hun kunst volslagen logisch maakt – tot je je afvraagt waar je precies naar kijkt. Zo zagen hun kunstwerken heerlijk de poten onder je kijkervaring vandaan.

Julia Kiryanova, C. A. Wertheim

 

Tapestries & paintings and works on paper
02-01-2022 - 12-02-2022
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

 

Tussentijdse opening op zondag 30 januari tussen 1400 en 1700 uur 

Wilma Kuil, Pieter Kusters

 

Textile works & paintings, drawings and sculptures
21-11-2021 - 19-12-2021
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

Bianca Sistermans

 

Photographs and a portfolio
17-10-2021 - 14-11-2021
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

ALLEDAAGSE ERGERNISSEN EN HET BABY ZEEPAARDJE
Bianca Sistermans en K. Schippers
foto's en een portfolio
 
EEN MOGELIJK BEGIN VAN VEEL
Bianca Sistermans
foto's

 

De tentoonstelling wordt om 1700 uur geopend door de dichter Ester Naomi Perquin

Koen Taselaar

 

Tapestries and drawings
06-06-2021 - 10-07-2021
Opening: Sunday 6 June between 15:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Koen Taselaar maakt eigenzinnige tekeningen, keramiek en tegenwoordig ook wandtapijten. Deze geweven verhalen zijn duidelijk hedendaags, hoewel ze ook aan de geschiedenis van de tapijtkunst herinneren. Taselaar staat bekend als een tekenaar die letters, voorstellingen en patronen tot duizelingwekkend volle tekeningen vervlecht. Hoe is hij van die tekeningen tot de tapijten gekomen?

Hij vermengt graag handmatige en digitale technieken met elkaar om zijn werk te vernieuwen.
In 2018 kreeg hij van het TextielMuseum Tilburg het verzoek om een bijdrage aan de tentoonstelling ‘Bauhaus & Modern Textiel in Nederland’ te leveren. Aan dit museum is het TextielLab verbonden, waar kunstenaars met de hulp van technici hun ontwerpen in textiel kunnen realiseren.

Taselaar verkende de uitgebreide technische mogelijkheden van het TextielLab om voor een computergestuurde jacquard-weefgetouw te kiezen. Daarna ging hij zich in het ontwerpen voor en weven met zo’n ingewikkelde machine verdiepen, waardoor hij zijn gewoonlijke, speelse werkproces drastisch moest aanpassen. Omdat hij zich echter prima op het grensvlak van kunst en vormgeving thuis voelt, beviel deze opdracht hem wel.

Tegen de tijd dat het bijna negen meter lange Bauhaus-tapijt van het weefgetouw rolde, had hij de smaak te pakken. Nu wilde hij ook tapijten maken die een direct verband met zijn overige werk hadden; een voornemen dat tot nu toe zestien wandtapijten heeft opgeleverd. Vier nieuwe kleden daarvan zijn te zien in Rollable Ramblings bij Cokkie Snoei.

Kim van Norren

 

Paintings
25-04-2021 - 23-05-2021
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

Heske de Vries

 

Paintings and works on paper
21-03-2021 - 18-04-2021
Opening:
Rotterdam, back room

 

Peter Redert

 

Paintings
21-03-2021 - 18-04-2021
Opening:
Rotterdam, front room

 

Sam Hersbach, Marisa Rappard

 

Paintings and works on paper
14-02-2021 - 14-03-2021
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

Koes Staassen

 

Works on paper
11-10-2020 - 07-11-2020
Opening: Sunday 11 October between 16:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Pieter Hugo, Hellen van Meene, Benny Merris, Gerco de Ruijter

 

Photography
06-09-2020 - 03-10-2020
Opening: Sunday 06|09|20, between 15:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Norbert Bisky, Pieter Hugo, Pieter Kusters, Benny Merris, Marisa Rappard, Marie Reintjes, Gerco de Ruijter, Robin Speijer, Koen Taselaar, C. A. Wertheim

 

Mixed media
05-07-2020 - 01-08-2020
Opening: Sunday 5 July between 1300 and 1800
Rotterdam, both rooms

 

Tracey Snelling

 

Sculptures
22-03-2020 - 28-06-2020
Opening: Instead of the canceled opening there will be a finissage on Sunday 28 June
Rotterdam, front room

 

Keetje Mans

 

Paintings and drawings
22-03-2020 - 28-06-2020
Opening: Instead of the canceled opening there will be a finissage on Sunday 28 June
Rotterdam, back room

 

Umar Rashid (Frohawk Two Feathers)

 

Paintings
02-02-2020 - 14-03-2020
Opening: Sunday 2 February between 1600 and 1800
Rotterdam, both rooms

 

Elise 't Hart, Vibeke Mascini

 

Installations
24-11-2019 - 12-01-2020
Opening: Sunday 24 November between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Joris Broekhoven, Marie Reintjes

 

Photographs and paintings
20-10-2019 - 16-11-2019
Opening: Sunday 20 October between 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Bas van Beek, Carla Kogelman, Wilma Kuil, Wietske van Leeuwen, Barbara Nanning, Kim van Norren, Bertjan Pot, Gerco de Ruijter, Robin Speijer, Sebastiaan Straatsma, Studio Job x NLXL

 

Mixed media
08-09-2019 - 12-10-2019
Opening: Sunday 8 September between 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

A jubilee exhibition 30 Years of Dutch courage, William Anthony, Heike Kati Barath, Lisa Beck, Norbert Bisky, Olaf Breuning, Larry Clark, Ronald Cornelissen, Pam Emmerik, Dennis Feddersen, Jason Fox, Frans Franciscus, Christian Holstad, Pieter Hugo, Pieter Kusters, Michael Lazarus, Keetje Mans, Boris Michailov, Pierre Molinier, Timothy Phillips, Marisa Rappard, Umar Rashid (Frohawk Two Feathers), Markus Selg, Tracey Snelling, Koes Staassen, Lily van der Stokker, Ari Versluis, Eveline Visser, Sally Webster, Pierre Zucca

 

Different
14-04-2019 - 26-05-2019
Opening: Sunday 14 April between 17:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Benyamin Reich

 

Photographs
03-03-2019 - 31-03-2019
Opening:
Rotterdam, front room

 

Zuza Krajewska, Zuza Krajewska

 

Photographs
03-03-2019 - 31-03-2019
Opening:
Rotterdam, back room

 

Lysandre Begijn, Diana Roig

 

Paintings and installations
20-01-2019 - 24-02-2019
Opening: Sunday 20 January between 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Norbert Bisky, Grit Hachmeister

 

Paintings, sculptures and works on paper
01-12-2018 - 12-01-2019
Opening: Saturday 1 December between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Sef Peeters

 

Mixed media
13-10-2018 - 18-11-2018
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

Gerco de Ruijter

 

Photography and film
09-09-2018 - 06-10-2018
Opening:
Rotterdam, both rooms

 

Pieter Kusters

 

Mixed media
06-05-2018 - 25-05-2018
Opening: Sunday 06|05|18 between 17:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Peter Martens

 

Vintage silver gelatin silver prints
25-03-2018 - 21-04-2018
Opening: Sunday 25|03|2018 between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Allard Budding

 

Paintings, drawings and videos
18-02-2018 - 17-03-2018
Opening: 18-02-2018 between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Dennis Feddersen, Anjes Gesink, Pieter Hugo, Rince de Jong, Peter Martens, Benny Merris, Bianca Sistermans, Koes Staassen

 

Photographs and films
07-01-2018 - 10-02-2018
Opening: opening 7 janauri 15:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Marisa Rappard

 

Works on paper
26-11-2017 - 23-12-2017
Opening: Sunday 26|11|17 between 16:00 - 18:00.
Rotterdam, back room

 

Marie Reintjes

 

Paintings
26-11-2017 - 23-12-2017
Opening: Sunday 26|11|17 between 16:00 - 18:00.
Rotterdam, front room

 

Dennis Feddersen

 

Sculptures and photographs
22-10-2017 - 18-11-2017
Opening: Sunday 22|10|17 between 17:00 - 19:00. The exhibition will be officially opened at 17:30 by Jacqueline Grandjean, artistic director Oude Kerk in Amsterdam
Rotterdam, both rooms

 

Elijah Burgher, Kinke Kooi, Fabio de Meo, Tom de Pekin, Timothy Phillips, Sam Samiee, Johanna Schweizer, Koes Staassen

 

03-09-2017 - 07-10-2017
Opening: 03-09-2017 from 15:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

ik?

C. A. Wertheim

 

Paintings and works on paper
28-05-2017 - 03-06-2017
Opening: Sunday 28|05|17 between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Eveline Visser

 

Paintings and objects
02-04-2017 - 07-05-2017
Opening:
Rotterdam, front room

 

Pieter Hugo

 

12-02-2017 - 18-03-2017
Opening:
Rotterdam, front room

 

Pieter Hugo

 

12-02-2017 - 18-03-2017
Opening:
Rotterdam, back room

 

Rince de Jong

 

Video works
27-01-2017 - 05-02-2017
Opening:
Rotterdam, front room

 

Kim van Norren

 

Paintings and works on paper
16-12-2016 - 14-01-2017
Opening: 16-12-2016 from 17:30 - 20:00
Rotterdam, both rooms

 

Koes Staassen

 

Mixed media
28-10-2016 - 30-10-2016
Opening: Saturday and Sunday 13:00 - 18:00
Other location

 

Bianca Sistermans

 

Fotografie
08-10-2016 - 27-10-2016
Opening: 08-10-2016 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Paul van der Eerden

 

Works on paper
05-06-2016 - 02-07-2016
Opening: 05-06-2016 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, back room

 

Q.S. Serafijn

 

Works on paper
05-06-2016 - 02-07-2016
Opening: 05-06-2016 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Keetje Mans

 

Paintings and drawings
17-04-2016 - 21-05-2016
Opening: 17-04-2016 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Pim Palsgraaf

 

Sculptures
06-03-2016 - 09-04-2016
Opening: 06-03-2016 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Hein Dingemans, Reginald Drooduin, Alpha and Christopher Hipkiss, Gert van 't Riet, El Sirio

 

Works on paper
06-03-2016 - 09-04-2016
Opening: 06-03-2016 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Pam Emmerik, Pieter Kusters, C. A. Wertheim

 

Mixed media
24-01-2016 - 28-02-2016
Opening: 24-01-2016 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Eveline Visser

 

Paintings
29-11-2015 - 16-01-2016
Opening: 29-11-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Guido van Amelsfoort, Lieke van der Made, Alice Mendelowitz, Sophie Vermeulen

 

Collages, films, paintings, photographs and sculptures
18-10-2015 - 21-11-2015
Opening: 18-10-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Umar Rashid (Frohawk Two Feathers)

 

Works on canvas and paper
06-09-2015 - 11-10-2015
Opening: 06-09-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Oliver Kruger

 

Photographs
07-06-2015 - 21-06-2015
Opening: 07-06-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, back room

 

Umar Rashid (Frohawk Two Feathers)

 

Mixed media
07-06-2015 - 21-06-2015
Opening: 07-06-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Herman van den Boom, Frank Bruggeman, Anne Geene, Maarten Kolk Guus Kusters and Raw Color, Gina Kranendonk, Kees Moeliker, Olphaert den Otter, Lisa Post, Zeger Reyers, PJ Roggeband

 

Mixed media
10-05-2015 - 31-05-2015
Opening: 10-05-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Marisa Rappard

 

Works on paper
12-04-2015 - 02-05-2015
Opening: 12-04-1956 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Joris Kuipers

 

Sculptures and works on paper
12-04-2015 - 02-05-2015
Opening: 12-04-1956 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Heike Kati Barath, Norbert Bisky, Elza Jo, Pieter Hugo, Pieter Kusters, Phoebe Maas, Keetje Mans, Peter Martens, Benny Merris, Lee Miller, Kim van Norren, Marisa Rappard, Peter Redert, Bianca Sistermans, Tracey Snelling, Koes Staassen, Abri de Swardt, Eveline Visser, C. A. Wertheim, Bas Zoontjens

 

Mixed media
26-02-2015 - 02-04-2015
Opening: 26-02-2015 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Heike Kati Barath

 

Paintings and drawings
18-01-2015 - 22-02-2015
Opening: 18-01-2015 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Koes Staassen

 

Drawings, collages, videos and installations
18-01-2015 - 22-02-2015
Opening: 18-01-2015 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Kim van Norren

 

Paintings
23-11-2014 - 10-01-2015
Opening: 23-11-2014 from 15:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Kin

Pieter Hugo

 

Photographs
12-10-2014 - 15-11-2014
Opening: 25-10-2014 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Lorena van Bunningen, Lisette Frimannslund, Dirk Hardy, Doris Jongerius, Anna Melnykova, Jeffry Spekenbrink, Henri Verhoef

 

Photographs and film
07-09-2014 - 04-10-2014
Opening: 07-09-2014 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Heike Kati Barath, Elza Jo, Wilma Kuil, Pieter Kusters, Kim van Norren, Pim Palsgraaf, Helma Pantus, Marisa Rappard, Peter Redert, Eveline Visser, C. A. Wertheim, Bas Zoontjens

 

Mixed media
18-05-2014 - 14-06-2014
Opening: 18-05-2014 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Bianca Sistermans

 

Photographs
23-03-2014 - 10-05-2014
Opening: 23-03-2014 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

William Christenberry, Pieter Hugo, Claudy Jongstra, Herlinde Koelbl, Dirk Kome, Christien Meindertsma, Matthias Schaufler, Eveline Visser, Isabella Werkhoven

 

Mixed media
26-01-2014 - 08-03-2014
Opening: 26-01-2014 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Norbert Bisky

 

Paintings and works on paper
24-11-2013 - 18-01-2014
Opening: 24-11-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Helma Pantus

 

Paintings
20-10-2013 - 16-11-2013
Opening: 20-10-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Marisa Rappard

 

Works on paper
08-09-2013 - 05-10-2013
Opening: 08-09-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Philip Akkerman, Frances Alleblas, As Tears Go By As Tears Go By, Gijs Assmann, Heike Kati Barath, Norbert Bisky, Merijn Bolink, Hans Citroen, Adam Colton, Lisa Couwenbergh, Noëlle Cuppens, Jimi Dams, Marco van Duyvendijk, Anneke van der Eerden, Elza Jo, Pam Emmerik, Frans Franciscus, Marliz Frencken, Milou van Ham, Koen Hauser, Femke van Heerikhuizen, Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis, Scarlett Hooft Graafland, Pieter Hugo, Anya Janssen, Jeroen Jongeleen, Gerald van der Kaap, Michael Kirkham, Paul Kooiker, Maartje Korstanje, Juul Kraijer, Anouk Kruithof, Wilma Kuil, Pieter Kusters, Danielle Kwaaitaal, Gyz La Rivière, Raoul de Lange, Erik van Lieshout, Axel Linderholm, Phoebe Maas, Keetje Mans, Benny Merris, Sands Murray-Wassink, Paul Nassenstein, Kim van Norren, Pim Palsgraaf, Helma Pantus, Micha Patiniott, Elena Pereira, Schilte & Portielje, Marisa Rappard, Peter Redert, Francisco Reina, Wouter van Riessen, Isabella Rozendaal, Marylene Rutten, Zina Saro-Wiwa, Johanna de Schipper, Lydia Schouten, Bert Sissingh, Tracey Snelling, Lily van der Stokker, Henk Tas, Joost van den Toorn, Koen Vermeule, Eveline Visser, C. A. Wertheim, Co Westerik, Justin Wijers, Marja Zomer, Bas Zoontjens, Ina van Zyl

 

Mixed media
24-02-2013 - 06-04-2013
Opening: 24-02-2013 from 16:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Adam Ferriss

 

Moving tri-chromatic separation
13-01-2013 - 16-02-2013
Opening: 13-01-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Elza Jo

 

Stop motion animation, c-prints + collages
13-01-2013 - 16-02-2013
Opening: 13-01-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Francisco Reina

 

Photographs
18-11-2012 - 23-12-2012
Opening: 18-11-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Kim van Norren

 

Paintings
30-09-2012 - 11-11-2012
Opening: 30-09-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

C. A. Wertheim

 

Mixed media
24-06-2012 - 15-07-2012
Opening: 24-06-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Peter Martens, Pim Palsgraaf

 

Photographs / sculptures, paintings and drawings
20-05-2012 - 17-06-2012
Opening: 20-05-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Bas Zoontjens

 

Paintings
15-04-2012 - 12-05-2012
Opening: 15-04-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Sands Murray-Wassink

 

Works
18-03-2012 - 08-04-2012
Opening: 18-03-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Ingo Mittelstaedt

 

C-print
05-02-2012 - 11-03-2012
Opening: 05-02-2012 from 16:00 - 16:00
Rotterdam, both rooms

 

Norbert Bisky, Marco van Duyvendijk, Pieter Hugo, Esther Janssen, Peter Redert, Paul M Smith, Eveline Visser, Bas Zoontjens

 

Paintings, photographs and computer work
08-01-2012 - 29-01-2012
Opening: 08-01-2012 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Niels Broszat

 

Schilderijen, objecten, collages, tekeningen en meer...
11-12-2011 - 24-12-2011
Opening: 11-12-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Marco van Duyvendijk

 

Photographs
30-10-2011 - 27-11-2011
Opening: 30-10-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Pieter Hugo, Wilma Kuil, Pieter Kusters, Peter Redert, Marjan Teeuwen, Eveline Visser

 

Mixed media
11-09-2011 - 25-09-2011
Opening: 11-09-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Marco van Duyvendijk, Elza Jo, Esther Janssen, Wilma Kuil, Pieter Kusters, Phoebe Maas, Sands Murray-Wassink, Peter Redert, Tracey Snelling, Eveline Visser, Bas Zoontjens

 

Mixed media
10-09-2011 - 24-09-2011
Opening: 10-09-2011 from 16:00 - 19:00
Amsterdam

 

Pieter Hugo

 

Photographs
29-05-2011 - 03-07-2011
Opening: 29-05-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Pieter Hugo

 

Photographs
28-05-2011 - 02-07-2011
Opening: 28-05-2011 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

C. A. Wertheim

 

Mixed media / canvas and paper
03-04-2011 - 08-05-2011
Opening: 03-04-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

C. A. Wertheim

 

Mixed media / canvas + paper
02-04-2011 - 07-05-2011
Opening: 02-04-2011 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Rince de Jong

 

Photographs, films and sound fragments
20-02-2011 - 27-03-2011
Opening: 20-02-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Rince de Jong

 

Photographs, films and sound fragments
19-02-2011 - 26-03-2011
Opening: 19-02-2011 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Elza Jo

 

Photographs, drawings, collages and video
09-01-2011 - 13-02-2011
Opening: 09-01-2011 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Elza Jo

 

Photographs, drawings, collages, silkscreens and video
08-01-2011 - 12-02-2011
Opening: 08-01-2011 from 16:00 - 19:00
Amsterdam

 

Lyle Ashton Harris

 

Video and photographs
27-11-2010 - 24-12-2010
Opening: 27-11-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Esther Janssen

 

Sculptures and digital paintings
16-10-2010 - 20-11-2010
Opening: 16-10-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Marco van Duyvendijk, Pieter Hugo, Peter Redert, Marjan Teeuwen, Bas Zoontjens

 

Mixed media
05-09-2010 - 10-10-2010
Opening: 05-09-2010 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, back room

 

 

Photographs
05-09-2010 - 10-10-2010
Opening: 05-09-2010 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Bert Sissingh

 

Photographs
04-09-2010 - 09-10-2010
Opening: 04-09-2010 from 16:00 - 19:00
Amsterdam

 

Niels Broszat, Marco van Duyvendijk, Elza Jo, Pieter Hugo, Peter Redert, Tracey Snelling, Bas Zoontjens

 

Mixed media
08-05-2010 - 12-06-2010
Opening: 08-05-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Dennis Feddersen

 

Sculptures and watercolours
28-03-2010 - 02-05-2010
Opening: 28-03-2010 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Dennis Feddersen

 

Sculptures and drawings
27-03-2010 - 01-05-2010
Opening: 27-03-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Marjan Teeuwen

 

Photographs and film
14-02-2010 - 14-03-2010
Opening: 14-02-2010 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Marjan Teeuwen

 

Photographs and film
13-02-2010 - 13-03-2010
Opening: 13-02-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Pieter Hugo

 

Photographs
10-01-2010 - 07-02-2010
Opening: 10-01-2010 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Pieter Hugo

 

Photographs
09-01-2010 - 06-02-2010
Opening: 09-01-2010 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Norbert Bisky

 

Paintings and watercolours
15-11-2009 - 13-12-2009
Opening: 15-11-2009 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Norbert Bisky

 

Paintings and watercolours
14-11-2009 - 12-12-2009
Opening: 14-11-2009 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Pieter Kusters

 

Schilderijen, beelden en werken op papier
11-10-2009 - 08-11-2009
Opening: 11-10-2009 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Pieter Kusters

 

Schilderijen, beelden en werken op papier
10-10-2009 - 07-11-2009
Opening: 10-10-2009 from 17:00 - 19:00
Amsterdam

 

Peter Redert

 

Paintings
06-09-2009 - 04-10-2009
Opening: 06-09-2009 from 14:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Peter Redert

 

Paintings
05-09-2009 - 03-10-2009
Opening: 05-09-2009 from 14:00 - 19:00
Amsterdam

 

Yves Klein

 

Mixed media
23-08-2009 - 30-08-2009
Opening: 30-08-2009 from 15:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Heike Kati Barath

 

Paintings and watercolors
24-05-2009 - 21-06-2009
Opening: 24-05-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Heike Kati Barath

 

Paintings and sculpture
23-05-2009 - 20-06-2009
Opening: 23-05-2009 from 16:00 - 18:00
Amsterdam

 

Niels Broszat, Romy Finke, Risk Hazekamp, Esther Janssen, Rince de Jong, Bert Sissingh, C. A. Wertheim

 

Mixed media
12-04-2009 - 17-05-2009
Opening: 12-04-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Tracey Snelling

 

Sculptures and photographs
12-04-2009 - 17-05-2009
Opening: 12-04-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Tracey Snelling

 

Sculptures and photographs
11-04-2009 - 16-05-2009
Opening: 11-04-2009 from 16:00 - 18:00
Amsterdam

 

Rince de Jong

 

Films
15-02-2009 - 22-03-2009
Opening: 15-02-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Romy Finke

 

Photographs
15-02-2009 - 22-03-2009
Opening: 15-02-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Benny Merris

 

Paintings
11-01-2009 - 08-02-2009
Opening: 11-01-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Bas Zoontjens

 

Paintings
11-01-2009 - 08-02-2009
Opening: 11-01-2009 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Gyz La Rivière

 

Mixed media
12-10-2008 - 09-11-2008
Opening: 12-10-2008 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Pieter Hugo

 

Photographs
07-09-2008 - 05-10-2008
Opening: 07-09-2008 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Sylvia Alonso, William Anthony, Heike Kati Barath, Marco van Duyvendijk, David Kramer, Roxanne Lowit, Jan Schaper, Paul M Smith, C. A. Wertheim

 

Mixed media
04-05-2008 - 01-06-2008
Opening: 04-05-2008 from 17:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Elza Jo

 

Mixed media
16-03-2008 - 13-04-2008
Opening: 16-03-2008 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, back room

 

Niels Broszat

 

Paintings
16-03-2008 - 13-04-2008
Opening: 16-03-2008 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Norbert Bisky

 

Paintings and watercolours
09-02-2008 - 09-03-2008
Opening: 09-02-2008 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Risk Hazekamp

 

Photographs
06-01-2008 - 03-02-2008
Opening: 06-01-2009 from 16:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Ari & Ellie Versluis & Uyttenbroek

 

Photographs
01-12-2007 - 29-12-2007
Opening: 01-12-2007 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Eveline Visser

 

Paintings
14-10-2007 - 11-11-2007
Opening: 14-10-2007 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Olaf Martens

 

Photographs
17-03-2007 - 15-04-2007
Opening: 17-03-2007 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, both rooms

 

Wilma Kuil

 

Appliqués
04-02-2007 - 04-05-2007
Opening: 04-02-2007 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

Marjan Teeuwen

 

Photographs and film
04-02-2007 - 04-03-2007
Opening: 04-02-2007 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Paul M Smith

 

Photographs
17-12-2006 - 21-01-2007
Opening: 17-12-2006 from 15:00 - 17:00
Rotterdam, both rooms

 

Sylvia Alonso

 

Photographs
08-10-2006 - 05-11-2006
Opening: 08-10-2006 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, back room

 

 

Paintings
09-09-2006 - 09-10-2004
Opening: 06-09-2009 from 14:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

Marco van Duyvendijk

 

Photographs
14-05-2006 - 11-06-2006
Opening: 14-05-2006 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

 

Bert en Sjoukje Sissingh en Boersma

 

Photographs
07-01-2006 - 05-02-2006
Opening: 07-01-2006 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

 

Esther Janssen

 

Digital paintings
27-11-2005 - 24-12-2005
Opening: 27-11-2005 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

 

 

Paintings and drawings
15-10-2005 - 13-11-2005
Opening: 15-10-2005 from 15:00 - 17:00
Rotterdam, both rooms

 

Phoebe Maas

 

Photographs
16-10-2004 - 14-11-2004
Opening: 16-10-2004 from 17:00 - 19:00
Rotterdam, front room

 

 

Test
02-02-1978 - 04-04-1978
Opening: 01-02-1978 from 17:00 - 20:00
Rotterdam, both rooms

 

 

01-01-1970 - 01-01-1970
Opening:
Rotterdam, front room

 

< Back to exhibitions