Elise 't Hart, Vibeke Mascini

 

Installations
24-11-2019 - 12-01-2020
Opening: Sunday 24 November between 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

Luisteren is een vorm van vrijetijdsbesteding, een luxe in onze snelle tijden. Het is geen toeval dat de hedendaagse cultuur de voorkeur geeft aan het visuele: digitale beelden kunnen snel worden geconsumeerd, gedeeld en vergeten.
 
Met a click or a whistle toont Cokkie Snoei twee bijzondere jonge kunstenaars, die geluid als medium gebruiken om emoties, herinneringen en mythes te verkennen - variërend van profaan tot etherisch. De essentie van de werken die hier worden gepresenteerd, kan niet even in het voorbijgaan worden gevat. Wanneer toeschouwers luisteraars worden, worden ze uitgenodigd om te pauzeren om vervolgens een heel persoonlijke auditieve ervaring te ondergaan.
 
Net als bij bevolkingsgroepen en diersoorten kunnen geluiden worden bedreigd of zelfs uitsterven wanneer technologie de noodzakelijke voorwaarden voor hun ontstaan wegvaagt.
Elise ’t Hart verzamelt en documenteert via haar doorlopende project ‘Instituut voor Huisgeluid’ omgevingsgeluiden, waarvan sommige al uit onze dagelijkse waarneming zijn verdwenen. Een nieuw archief, speciaal voor deze tentoonstelling aangelegd, focust op de geluiden van galerie Cokkie Snoei, inbegrepen is een gemarkeerde route door de tentoonstellingsruimte, die de meest interessante geluidsbronnen van de ruimte aangeeft: de krakende en piepende vloerplanken.
Daarnaast heeft ’t Hart verschillende diagrammen gemaakt, die woorden analyseren en verklaren, die de huiselijke geluiden in haar moedertaal Nederlands beschrijven.
 
Vibeke Mascini onderzoekt in haar werk ‘Salvage’ het effect van oceanische geluidsvervuiling, veroorzaakt door commerciële en militaire scheepvaart, op de communicatie van bultrugwalvissen. Haar installatie contrasteert met het geromantiseerde moderne beeld van deze gigantische wezens, met hun traditionele rol als energieleveranciers voor de menselijke samenleving.
Als onderdeel van een langlopend onderzoek naar de impact van infrastructuren van elektriciteit op de samenleving en de verbeelding, ontwikkelde Mascini een ‘walvisbatterij’, die werd opgeladen door de overblijfselen van een gestrande walvis te verbranden.
Tijdens de openingsperformance, wordt deze batterij ingeschakeld om een pianola mee aan te drijven, die een compositie speelt, welke is gebaseerd op wetenschappelijke opnames van bultrugcommunicatie, maar die geleidelijk leegloopt, tijdens het proces.
Haar tweede werk ‘This Giant Time’ bestaat uit een kaars gemaakt van walvisvet, historisch gezien de belangrijkste energiebron voor lampen en vroegere straatverlichting. Omdat dit materiaal wordt gewonnen van een nu beschermde diersoort, mag deze kaars wettelijk nooit worden aangestoken. Op deze manier belichaamt ze een duurzame, potentiele tijdseenheid; verwijzend ook naar de historische functie van kaarsen als klokken.
 
In galerieruimtes speelt geluid vaak slechts een ondersteunende rol. Met a click or a whistle biedt Cokkie Snoei een uitzonderlijke ervaring die het bewustzijn van en de waardering voor de geluiden die ons dagelijks omringen, scherpt – waarvan we sommige geluiden misschien nooit meer zullen horen.

 

Tijdens de opening zal Vibeke Mascini een speciale uitvoering van haar geluidsinstallatie ‘Salvage’ in gang zetten.

Elise ’t Hart is aanwezig om je door haar geluidsarchief te leiden.

 

 

Listening is an act of leisure, a luxury in fast-paced times. It is no coincidence, that contemporary culture favours the visual: digital images can be quickly consumed, shared and forgotten with a simple gesture of the hand.
 
With a click or a whistle Cokkie Snoei brings together two exceptional young artists, that use sound as a medium to explore emotions, memories and myths – ranging from the profane to the ethereal. The essence the works presented here cannot be caught in passing by: when spectators become listeners, they are invited to pause and to dive into a deeply personal auditory experience.
 
Like species, sounds can become endangered or even extinct when technology wipes out the necessary conditions of their emergence. Elise ‘t ’Hart’s ongoing project 'Instituut voor Huisgeluid' (Institute of Domestic Sound) collects and documents ambient noises, some of which have already disappeared from our every-day perception. A new archive, especially created for this show, focusses on the house sounds of Cokkie Snoei Gallery, including a guided route through the exhibition space that points out the most interesting noise sources of the space: the squeaking floorboards. In addition, ‘t ’Hart created several charts that analyze and explain words that describe domestic sounds in her mother tongue Dutch.
 
Vibeke Mascini’s piece 'Salvage' investigates the effect of oceanic noise pollution, caused by commercial and military shipping, on the communication of humpback whales. Her installation contrasts the romanticized modern view of these giant creatures with their traditional role as energy providers for human civilization. As part of a long-term research into the impact of electricity on society and imagination, Mascini created a ‘whale battery’ that was charged by burning the remains of a stranded whale. In the opening performance, this battery is activated to fuel a pianola playing a composition based on scientific recordings of humpback whale communication, gradually discharging in the process.

Her second work 'This Giant Time' consist of candles made out of whale oil, historically the main source of lamps and early street lighting. As this material is won from a now protected species, these candles are legally never allowed to be burned. Therefore, they embody a lasting potential time unit; referring also to the historic function of candles as clocks.
 
In gallery spaces, sound often only plays a supporting role. With a click or a whistle Cokkie Snoei offers an exceptional experience that sharpens the awareness of and creates appreciation for the sounds that surround us every day – and some we might never hear again.

 

Diana Weis

 

During the opening Vibeke Mascini will set into motion a special performance of the soundscape installation ‘Salvage’.
Elise ‘t Hart will be present to guide you through her archive.

 

 

 

Instituut voor Huisgeluid
2013
mixed media / canvas
variable
available
Speaker with a selection of 20 sounds from the archives
2019
mixed media / canvas
available
Instituut voor Huisgeluid
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Kraken (from: the dictionary of Sounds; 'Instituut voor Huisgeluid')
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Piepen (from: the dictionary of Sounds; 'Instituut voor Huisgeluid')
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Pruttelen (from: the dictionary of Sounds; 'Instituut voor Huisgeluid')
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Ruisen (from: the dictionary of Sounds; 'Instituut voor Huisgeluid')
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Zoemen (from: the dictionary of Sounds; 'Instituut voor Huisgeluid')
2019
digital print (20)
88 cm x 65 cm
available
Salvage
2019
pianola and batteries (1 + 1 AP)
140x156x76cm + 124x83x103cm
available
This Giant Time
2019
whale fat and timepiece (1 + 1 AP)
168 cm x 84 cm x 40 cm
available