Umar Rashid (Frohawk Two Feathers)

 

Paintings
02-02-2020 - 14-03-2020
Opening: Sunday 2 February between 1600 and 1800
Rotterdam, both rooms

In zijn complexe schilderijen verbeeldt Umar Rashid (Frohawk Two Feathers) de 18e-eeuwse koloniale geschiedenis opnieuw, waarbij hij een fictieve rolbezetting presenteert die aansluit op zijn al jaren lopende verhaal, met daarin opgenomen gevechten van bevrijde slaven, militieleden, lesbiennes, bevelhebbers en stamleden.

 

Schilderde hij een tijd lang inkt- en acrylscenes op door koffie en thee gekleurd en daardoor ouder lijkend papier, dit keer laat hij schilderijen op canvas en paneel zien. Zijn afbeeldingen omvatten een mix van historische en culturele verwijzingen, die elementen uit de 18e en 19e -eeuwse koloniale portretten en volkskunst combineren met visuele verwijzingen naar de hedendaagse stedelijke cultuur, waaronder sieraden en tatoeages, die we associëren met hedendaagse gangsters en hipsters. Umar Rashid verwijst cynisch naar de subjectiviteit van de geschiedschrijving en confronteert ons met issues over ras, macht en hebzucht.

 

Het fictieve verhaal van Ambroos Van Peere is losjes gebaseerd op het leven van Abraham Van Peere, medeoprichter van de ‘Sociëteit van Berbice’ (tegenwoordig Brits-Guyana). Het 'vampier'-thema is een metafoor voor de kooplieden en militairen die het leven in de landen waar ze woonden, hebben leeggezogen om er macht en winst te verwerven. De al te bekende taal van de nihilistische, op geldbeluste kolonisator speelt zich af in tragedies en kluchten. Het decor is Suriname aan het eind van de 18e eeuw.

 

Paramaribo, 1790.

De rijkste suiker producerende regio's die voorheen werden beheerd door de West-Indische Compagnie waren stevig in handen van het rijk van de ‘Frenglish’. Allemaal behalve één, Nederlands Guyana; Suriname. Een lid van het in ongenade gevallen huis van Van Peere raasde door de tavernes en bordelen van de bruisende koloniale stad Paramaribo om te beweren dat het ‘Frenglish Empire’ hun oorlog met Batavia had beëindigd en een verdrag in Danzig had ondertekend.
 
Hoewel het ‘Huis van Oranje-Nassau’ (omgedoopt tot het ‘Koninkrijk van Holland en Zeeland) militair was verslagen in de noordelijke kolonie van ‘Nieuw-Nederland’, was het enige Amerikaanse bezit van Nederlands Guyana in jubelstemming. Met het vreselijk destructieve bewind van Francis III van ‘Frengland’ dat ten einde liep, begonnen de Bataven onmiddellijk hun voormalige koloniën over de hele wereld, te heroveren.
 
Een voorwaarde voor de Vrede van Danzig was dat alle ‘Frenglish’ schepen (inclusief alle oorlogsschepen) in de havens van het vaste land van ‘Frengland’ zouden worden aangemeerd. Dit beperkte ernstig de bevoorrading vanuit de koloniën naar Frengland en de militaire ondersteuning. Aan alle kanten schoten piraten tevoorschijn. Veel van de nieuwverworven kolonies leden aan economische ineenstorting en onzekerheid ten aanzien van de talloze volkeren, die ze nu regeerden en waar ze verantwoordelijk voor waren.
 
De plantagesystemen werden gemilitariseerd en er werden gitzwarte maatregelen genomen om maximale productiviteit en minimale weerstand te verzekeren. De Nederlandse West-Indische Compagnie paste deze draconische maatregelen ook toe om een krachtige economie te garanderen om meer schepen te kunnen bouwen en veldlegers op te kunnen bouwen om datgene te heroveren wat ze in de loop van de 50-jarige oorlog hadden verloren.
 
Ambroos van Peere, nam uiteindelijk de macht over van de zwakke gouverneur-generaal van Nederlands-Guyana en zette zich met volle kracht in om alle dingen die binnen zijn bereik lagen, vol te kunnen houden. De jonge, domme en trotse Van Peere had het bloed uit het land en haar volk gezogen, in een poging de voorspoedige tijden van het Huis van Van Peere nieuw leven in te blazen, terwijl hij uiteindelijk aan het zwaard van zijn eigewn ambitie werd gespietst. een ware vampier, zowel letterlijk als figuurlijk.

 

In his intricate paintings, Umar Rashid (Frohawk Two Feathers) re-imagines 18th century colonial history, conjuring a fictional cast of subjects within his own original on-going narrative that includes a rebel fighting force of freed slaves, militiamen, dikes, lords, and tribesmen.

 

As for a long time he painted ink and acrylic scenes onto coffee and tea stained paper, this time he presents us paintings on canvas plus panels. His images contain a mashup of historical and cultural references combining elements of 18th and 19th century colonial portraiture and folk art with visual signifiers of contemporary urban culture, including jewelry and body art associated with present-day gangsters and hipsters. Umar Rashid wryly points to the instability of public histories and confronts issues of race, power, and greed.

 

The fictional story of Ambroos Van Peere is loosely based on the life of Abraham Van Peere of the Society of Berbice (in present day British Guiana). The 'vampire' theme is a metaphor for the merchants and military men who drained the life of the lands they inhabited for the acquisition of power and profit. The all too familiar tale of the nihilistic, money hungry colonizer, plays out in tragedy and farce. The setting is Suriname in the late 18th century.

 

Paramaribo, 1790.

The wealthiest sugar producing regions formerly administered by the Dutch West India Company were firmly in the hands of the Frenglish Empire. All except one, Dutch Guiana, Suriname. A member of the disgraced house of Van Peere ran through the taverns and brothels of the bustling colonial city of Paramaribo to exclaim that the Frenglish Empire had concluded their war with Batavia and had signed a treaty at Danzig.

 

Though the House of Oranje-Nassau (rebranded as the Kingdom of Holland and Zeeland ) had been militarily defeated in the northern colony of New Netherland, the sole American holding of Dutch Guiana rejoiced. With the terribly destructive reign of Francis III of Frengland at an ignominious end, The Batavians immediately set out to recapture their former colonies all over the globe.

 

A condition of the Peace of Danzig was that all Frenglish shipping (including war ships) were to be docked in the ports of the Frenglish mainland. This severely restricted supplies from the colonies returning to Frengland and military aid going out. Pirates sprang up on all sides but many of the newly acquired colonies suffered economic ruin and uncertainty in the face of the myriad of peoples they now ruled and were responsible for.

 

The plantation systems became militarized and extremely harsh measures were meted out to insure maximum productivity and minimum resistance. The Dutch West India Company also employed these draconian measures to ensure a robust economy in order to build more ships and field armies to retake what they had lost over the course of the 50 Years War.

 

Ambroos Van Peere, eventually usurped power from the weak governor-general of Dutch Guiana and brought his full might to bear on all things within his purview. The young, proud, and foolish Van Peere had sucked the blood of the land and its people in an attempt to revive the halcyon days of the House of Van Peere and ended up impaled upon the sword of his ambition. A vampire, real and imagined.

 

Jager. An equestrian portrait of Ambroos Van Peere, an unknown lady friend, his personal bodyguard and a scout in the south, after a successful giant anteater hunt. Angering the devotees of the sacred beast, who peered through the jungle canopy with vengeance
2020
acrylic and mica flake on canvas
122 cm x 122 cm
You don’t see us. But, we see you. Pursuing the stragglers from the siege of Paramaribo, soldiers of the Dutch West India Compan
2020
acrylic and mica flake on canvas
122 cm x 122 cm
Wait for it. The failed Maroon siege of Paramaribo, as the gods looked on, powerless.
2020
acrylic and mica flake on canvas
122 cm x 122 cm
Sub Specie Aeternitatis. A philosophy of Dutch colonialism
2020
acrylic, ink and paper on canvas
112 cm X 76 cm
Dutch masters of the new world Art and architecture of Dutch colonialism
2020
acrylic, ink and paper on canvas
112 cm x 76 cm
The System Lords (Double Dutch) A cosmological look at Dutch colonialism
2020
acrylic, ink and paper on canvas
112 cm x 76 cm
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
available
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
available
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
available
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
Notable vignette from the ephemeral life of Ambroos Van Peere, the vampire.
2020
acrylic and ink on panel
28 cm x 35,5 cm
Money over Everything (Geld/Alles) Battle damaged flag of the Dutch West India Company
2020
acrylic on cotton appliqué
91,5 cm x 122 cm