Julia Kiryanova, C. A. Wertheim

 

Tapestries & paintings and works on paper
02-01-2022 - 12-02-2022
Opening:
Rotterdam, both rooms

Sunken with the crown

 

Elk wandkleed van Julia Kiryanova is een spirituele reis, een ritueel, een ceremonie gevuld met transformaties van mythologische figuren, die een onvoorwaardelijke gemoedstoestand verbeelden, waarin de scheidslijn tussen realiteit en fantasie sterk met elkaar verbonden is. Kiryanova’s werk gaat over innerlijke conflicten en externe tegenstellingen

 

Het vermogen om open te staan voor onze omgeving en daardoor te worden aangeraakt, maakt ons geestelijk leven en innerlijk rijk, maar ook kwetsbaar. Daar waar ons bewustzijn in verbinding staat met ons onderbewuste, is er een potentiele, onverklaarbare kracht; we kunnen boven onszelf uitstijgen, maar ook angstig worden.

 

Het werk van Julia Kiryanova is geïnspireerd op traditionele schildertechnieken en wandtapijten en door thema’s als spiritualiteit, geslacht, ras en mythologie. De hoofdpersonen van Julia’s werk zijn mythologische dieren; half mens-half dier en geesten.

 

Ze gebruikt herhaaldelijk ook haar naakte lichaam op basis van gelijkwaardigheid, waarmee ze zichzelf kwetsbaar opstelt. Door naakt te zijn ontdoe je je van alle sociale lagen. Je deconstrueert sociaal gedrag en culturele zekerheden. Wat blijft is de schoonheid van de naaktheid, de essentie van het bestaan.

 

De aanvankelijke aantrekkingskracht om getufte kleden te maken werd beïnvloed door het zich opnieuw verbinden met en het uitdiepen van Kiryanova’s Slavische wortels. Wandkleden zijn voor haar nauw verwant aan de gewoonte in Slavische landen om tapijten aan de muren te hangen vanwege de warmte-isolatie.

Ze functioneren als een soort baarmoeder die geluid isoleert en warmte doorgeeft en daardoor een gevoel van comfort en veiligheid creëert. De sfeer van je veilig voelen is waar Julia naar streeft.

 

Ik ben er even niet

 

Wie heeft als kind geen verstoppertje gespeeld? Je denkt een perfecte schuilplaats gevonden te hebben achter het gordijn maar je voeten steken er vanonder uit en je wordt al snel ontdekt.

 

C.A. Wertheim heeft de afgelopen decennia voornamelijk zelfportretten gemaakt in de meest uiteenlopende stijlen met gebruik van zeer diverse materialen.

In het recente werk is haar gezicht verdwenen. Ze is zich als het ware gaan verstoppen, hoewel ze, meer of minder verborgen, toch onmiskenbaar aanwezig is in haar schilderijen van interieurs en ‘portretten’ van planten.

 

De eerste lockdown, toen iedereen werd aangeraden zo veel mogelijk thuis te werken, was voor haar geen probleem met een atelier aan huis. Integendeel, het werken zonder druk gaf haar de rust zich volledig te concentreren op het ‘klassieke’ schilderen met olieverf en zand en het tekenen met Oost-Indische inkt.

Nu we voor het derde jaar op rij te maken krijgen met restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 en het verzet daartegen groeit, is het wel een beetje gedaan met deze relatieve rust.

 

Door haar bijbaan als postbezorger in het centrum van Amsterdam raakte ze verschillende keren verzeild in demonstraties tegen deze maatregelen. Dat sommige actievoerders vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog, ervoer zij als bijzonder stuitend en beangstigend.

 

Maar ook door het ouder worden en het daarmee gepaard gaande verlies van dierbare mensen uit haar omgeving, heeft het werk een enigszins sombere ondertoon gekregen, al oogt het nog altijd speels en met veel (zelf)relativering. Want wie krijgt niet te maken met verdriet, verlies, vergankelijkheid, onzekerheid en angst?

 

 

Sunken with the crown (Eng.)

 

Each tapestry of Julia Kiryanova is a spiritual journey, a ritual, a ceremony of transformation, filled with mythological characters, depicting an 'unconditional state of mind' in which the lines between reality and fantasy intertwine. Her work is about internal and external conflicts, contradictions.

 

Having the ability to be open to our surroundings and being touched by them, makes our spiritual and emotional life rich, but makes us also vulnerable. Where the consciousness interconnects with the subconsciousness, there’s a potential power that is unexplainable. We can rise above ourselves, but it also can be frightening, representing our fears. It is a dichotomy. How it supports and frightens us. It's a spiritual craftsmanship, unfolding the powers that can be. You need a connection with your past, your ancestors, relying on tradition.

 

Work of Julia and its aesthetics is inspired by traditional techniques of painting and tapestries, themes of spirituality, gender, race, mythology, and the unconditional state of mind. The main characters of her work are mythological animals, half humans-half animals, spirits. She repeatedly uses the naked human body based on equality by presenting one selves’ fragility. Becoming naked literally presents stripping of all social layers and aims at deconstructing social behaviors, securities and cultural certainties. What stays is the beauty of nudity; the essence of being.

 

The initial attraction to create tufting work was influenced by reconnecting with and exploring Kiryanova’s Slavic roots. Textile craft is for her closely related to the habit in Slavic countries of hanging tapestry on the walls for the reason of heat isolation. It functions as a female womb which isolates from sound and spends warmth and therefore creates the feeling of security, comfort and safety gender. The atmosphere of feeling safe is what she is aiming for. 

 

I'm not here for the moment
 

Who, as a child, didn’t play hide-and-seek? You imagined to have found the perfect hiding-place behind a curtain, but your feet are still visible and soon you are discovered.

 

In the last decades, C. A. Wertheim has mainly made self-portraits in many and various styles, using very different materials. However, in her recent work her face has disappeared.

She is, as it were, more or less hiding, although still unmistakably present in her paintings of interiors and ‘plant portraits’.

 

The first lock down, when everyone was recommended to work from home, was not a problem for her, having her own studio where she is living. On the contrary, working with less pressure gave her the peace of mind to fully concentrate on 'classic' painting with oil and sand on canvas and drawing with Indian ink on paper.

However, now everyone has to deal with restrictive measures against COVID-19 for the third year on a row, and because of increasing public resistance, this relative tranquility has somewhat gone.

 

Because of her side-job as a postman in the center of Amsterdam she was caught up a few times in demonstrations against the government measures regarding the virus. Especially, some activists making comparisons between the current situation and the Second World War, she experienced as particularly shocking and disgusting.

 

Moreover, aging and the loss of beloved ones from her environment, has given her work a slightly gloomy undertone, even though it still looks playful and full of self-relativity. After all, who doesn’t have to deal with sadness, loss, mortality, uncertainty, and fear?

 

Celebration
2021
tufting
200 cm x 256 cm
Don’t interfere with the rebirth
2021
tufting
180 cm x 120 cm
available
Forest healing
2021
tufting
198 cm x 200 cm
available
Cornelia
2021
tufting
60 cm x 53 cm
available
Couple
2021
tufting
50 cm x 55 cm
available
Green glove
2021
tufting
40 cm x 41 cm
available
Red hill
2021
tufting
40 cm x 38 cm
available
Rainbow running
2021
tufting
52 cm x 33 cm
available
Figure 5
2021
tufting
50 cm x 35 cm
available
Figure 6
2021
tufting
50 cm x 40 cm
available
Figure 4
2021
tufting
43 cm x 37 cm
available
Salomé’s boetedoening
2021
olieverf en zand/doek
190 cm x 140 cm
available
Vrouwentongen
2021
olieverf en zand/doek
100 cm x 50 cm
available
Nachtdienst (Belize)
2021
olieverf en zand/doek
50 cm x 40 cm
available
Nachtdienst (Calathea)
2021
olieverf en zand/doek
70 cm x 50 cm
available
Zonder titel (batwoman)
2021
olieverf en zand/doek
80 cm x 40 cm
available
Amaryllis (uitgebloeid)
2021
olieverf en zand/doek
80 cm x 40 cm
available
Roots (bloedend hart)
2021
olieverf en zand/doek
50 cm x 40 cm
available
Caput mortuum (amaryllis)
2021
olieverf en zand/doek
70 cm x 50 cm
available
Roots (hyacint)
2021
olieverf en zand/doek
50 cm x 40 cm
available
Playground
2021
olieverf en zand/doek
120 cm x 90 cm
available
Wasvoorschrift (ik ben er even niet)
2021
olieverf en zand/doek
150 cm x 100 cm
available
Viooltje
2021
oost-indische inkt en kabel/papier
37 cm x 28 cm (incl. lijst)
available
Zonder titel
2021
oost-indische inkt/papier
35 cm x 54 cm (incl. lijst)
available
Zonder titel
2021
oost-indische inkt/papier
45 cm x 35 cm (incl. lijst)
available
Zonder titel
2021
oost-indische inkt/papier
34 cm x 41 cm (incl. lijst
available